Chat -> Admin
กรุณารอ...
  ยินดีต้อนรับ บุคคลทั่วไป เข้าระบบ(ยุวชน) | เข้าระบบ(พี่เลี้ยง)  เข้าระบบ (สำหรับยุวชนประชาธิปไตย)

  ทำเนียบยุวชนประชาธิปไตย ปี 2546 รุ่น 2

  นายพรยศ แซ่ฉั่ว (เปี๊ยก)
  จ.กรุงเทพมหานคร
  นางสาวรัตนา ดิเรกศิลป์ (นิค)
  โรงเรียนวัดพุทธบูชา
  จ.กรุงเทพมหานคร
  นางสาวกนกพร สนโต (หนึ่ง)
  โรงเรียนสวนอนันต์
  จ.กรุงเทพมหานคร
  นางสาวนวลพร ชลาสินธุ์ (เจต)
  โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์
  จ.กรุงเทพมหานคร
  นางสาวฉัตรริยา ชูแก้ว (เนย)
  โรงเรียนโพธิสารพิทยากร
  จ.กรุงเทพมหานคร
  นางสาวอรอุมา บุญเผื่อน (นัท)
  โรงเรียนสตรีมหาพฤฒาราม
  จ.กรุงเทพมหานคร
  นางสาวสุจิตรา จันทร์นาราเลิศ (เมย์)
  โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์
  จ.กรุงเทพมหานคร
  นางสาวเจนจิรา ว่องโรจน์การช่าง (แอน)
  โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์
  จ.กรุงเทพมหานคร
  นางสาวชิดชนก โพธิ์ทอง (เย็น)
  โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์
  จ.กรุงเทพมหานคร
  นายธีธัช จึงกานต์กุล (วิ่ง)
  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
  จ.กรุงเทพมหานคร
  นายวสันต์ มิ่งประยูร (อ้น)
  โรงเรียนสยามธุรกิจพณิชยการ
  จ.กรุงเทพมหานคร
  นางสาวสุภาวดี ก้องธรนินทร์ (โอ)
  โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย
  จ.กรุงเทพมหานคร
  นางสาวรัมภาศรี เวชศิลป์ (เอม)
  โรงเรียนมาร์แตเดอีวิทยาลัย
  จ.กรุงเทพมหานคร
  นางสาวปริณดา มีฉลาด (เตย)
  สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา
  จ.กรุงเทพมหานคร
  นายเวสารัช เขียวขจี (ตาว)
  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
  จ.กรุงเทพมหานคร
  นายอนุรักษ์ ทองอ้น (ใหม่)
  โรงเรียนสิรินธรวิทยาลัย
  จ.กรุงเทพมหานคร
  นางสาวปรางฤทัย ใจสุทธิ (โม)
  โรงเรียนสตรีวัดระฆัง
  จ.กรุงเทพมหานคร
  นางสาวณชา จึงกานต์กุล (โบว์)
  โรงเรียนสาธิต มศว. ปทุมวัน
  จ.กรุงเทพมหานคร
  นางสาวกษมา นิยมราษฎร์ (แก้ว)
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  จ.กรุงเทพมหานคร
  นางสาวกิติยา บัวงาม
  โรงเรียนดุสิตพณิชยการ
  จ.กรุงเทพมหานคร
  นายวิศรุต สมบัติบริบูรณ์ (บั๊ม)
  โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์
  จ.กรุงเทพมหานคร
  นายเกรียงไกร สองพิมพ์ (อ้น)
  โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง
  จ.กรุงเทพมหานคร
  นางสาวกุลฑยา โกมลวัจนะ (ฝ้าย)
  โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
  จ.กรุงเทพมหานคร
  นายเกียรติชัย ตันติเกษตรกิจ (กอล์ฟ)
  โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์
  จ.กรุงเทพมหานคร
  นางสาววริญญา ศรีบัณฑิต (เจน)
  โรงเรียนสตรีมหาพฤฒาราม
  จ.กรุงเทพมหานคร
  นายสรพล แพรเขียว (โอห์ม)
  โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
  จ.กรุงเทพมหานคร
  นางสาวขัชลิน โตบุญมี (แอ๋ม)
  โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
  จ.กรุงเทพมหานคร
  นายนครินทร์ ยกชม (ดล)
  โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์
  จ.สตูล
  นายอาหมัด ยาประจัน (อาหมัด)
  โรงเรียนสันติศาสตร์ศึกษา
  จ.สตูล
  นายศุภชัย อินทรสุวรรณ (นิค)
  โรงเรียนสตูลวิทยา
  จ.สตูล
  หน้า # 
  หน้าที่ 1/5 จาก 150 รายการ 
    หน้าแรก   สื่อเรียนรู้   ข่าวประชาสัมพันธ์   แจ้งผลการสร้างเครือข่าย   ติดต่อเจ้าหน้าที่
  สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร สำนักประชาสัมพันธ์
  กลุ่มงานเผยแพร่ประชาธิปไตยและกิจกรรมสภาผู้แทนราษฎร
  ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
  โทรศัพท์ : 0 2244 2515-16 โทรสาร : 02 244 2517